การแจ้งเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงเป็นแก๊สแอลพีจี

ติด lpg ราคา
เจ้าของรถที่ประสงค์จะเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงเป็นการติดแก๊ส LPG ต้องติดตั้งกับผู้ติดตั้งแก๊สที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น เพื่อความมั่นใจในขั้นตอนวีธีการติดตั้งที่ถูกต้อง ปลอดภัย และอุปกรณ์ที่ติดแก๊สใช้ได้มาตรฐาน และเมื่อทำการติดตั้งแก๊สรถยนต์เรียบร้อยแล้วเจ้าของรถจะต้องนำรถเข้ารับการตรวจ และทดสอบความปลอดภัยกับผู้ตรวจและทดสอบ ที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบกอีกครั้ง จากนั้นจึงไปดำเนินการแจ้งเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงในสมุดคู่มือจดทะเบียนรถให้ถูกต้อง ณ กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกใบรับรองการตรวจและทดสอบ โดยนำรถเข้ารับการตรวจสภาพ พร้อมหลักฐาน ซึ่งหากไม่ดำเนินการภายในกำหนด มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท นอกจากนี้ยังต้องนำรถที่ติดตั้งแก๊สเข้าตรวจและทดสอบเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบทุก 5 ปี นับแต่วันแจ้งการใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s